Loading...

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU DO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W KRAKOWIE

§ 1

Postanowienia ogólne

   
 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych elektronicznych biletów wstępu na teren  ZOO Kraków za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: http://zoo-krakow.pl przez ZOO Kraków przy ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 32-232 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000064452, NIP: 677-00-52-355, REGON: 350029679.
 2. Przed zakupem biletów w formie elektronicznej należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptować jego zasady.
 3. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi, zgodnie z treścią Art 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

§ 2

Definicje

   
 1. Sprzedawca  - Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny przy ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 32-232 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000064452, NIP: 677-00-52-355, REGON: 350029679, telefony 12 425-35-52 /12 425-35-51, e-mail: zoo@zoo-krakow.pl, fax: 12 425-27-10. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod ww. adresem, telefonem, faksem. 
 2. ZOO – Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, przy ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 32-232 Kraków.
 3. Kupujący – osoba , która dokonała zakupu Biletu elektronicznego on-line.
 4. Bilet elektroniczny – elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, na podstawie którego Kupujący jest uprawniony do jednorazowego wstępu do ZOO  Kraków w dniu wskazanym na Bilecie elektronicznym oraz w godzinach otwarcia kas ZOO Kraków, dostępnych na stronie http://zoo-krakow.pl Wydrukowany bilet elektroniczny wyposażony jest w kod kreskowy oraz ma moc Biletu.
 5. Bilet – bilet uprawniający jego posiadacza do jednorazowego wstępu na teren ZOO Kraków w dniu wskazanym na Bilecie oraz w godzinach otwarcia ZOO Kraków, dostępnych na stronie http://zoo-krakow.pl 
 6. Bilet elektroniczny ulgowy – bilet przysługujący:
  • dzieciom od ukończenia 3 roku życia
  • uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych;
  • emerytom, rencistom;
  • studentom do ukończenia 26 roku życia.
 7. Dokument uprawniający do korzystania z Biletów elektronicznych ulgowych:
  • ważna legitymacja szkolna – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych;
  • ważna legitymacja studencka;
  • legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z ostatnim odcinkiem renty lub emerytury.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży on-line biletów elektronicznych.

§ 3

Zakup Biletów elektronicznych on-line

   
 1. W celu dokonania zakupu Biletu elektronicznego Kupujący dokonuje zamówienia wybierając  konkretny dzień wizyty w ZOO oraz wypełniając formularz zamówienia, w którym należy wpisać: imię, nazwisko Kupującego, adres e-mail (na który zostanie wysłany bilet), numer telefonu, adres, NIP (w przypadku potrzeby otrzymania faktury) oraz rodzaj (normalny, ulgowy) i liczbę biletów.
 2. Zakupu biletów elektronicznych można dokonać maksymalnie z czternastodniowym wyprzedzeniem, nie później jednak niż 2-godziny przed zamknięciem ZOO w dniu planowanej wizyty. Informacje na temat dni i godzin otwarcia ZOO znajdują się na stronie internetowej.
 3. W sprzedaży on-line dostępne są Bilety elektroniczne: normalny, ulgowy.
 4. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zaznaczyć w systemie rezerwacji okienko „Faktura VAT-Tak”, podać nr NIP i faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 5. Opłaty za bilety należy dokonać w ciągu jednej godziny od momentu złożenia zamówienia tylko i wyłącznie za pomocą udostępnionych przez system PayU kanałów sprzedaży.
 6. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 7. Warunkiem otrzymania biletu jest dokonanie płatności w ciągu godziny od złożenia zamówienia. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Sprzedawcę informacji  o wpływie środków na rachunek Sprzedawcy.
 8. Każda transakcja zakupu biletów on-line otrzyma swój numer zamówienia. Każdy Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, w przeciągu jednej godziny od dokonania płatności, bilety drogą elektroniczną (e-mail z załączonym plikiem PDF).
 9. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu godziny od złożenia zamówienia Sprzedawca anuluje zamówienie w wyniku braku dotrzymania warunków regulaminu wskazanych w § 3 punkt 5 oraz  poinformuje na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zamówieniu o braku możliwości zrealizowania transakcji.
 10. Zakupione i wydrukowane bilety upoważniają do wstępu na teren ZOO w wybrany dzień.
 11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność przesłanych Kupującemu biletów elektronicznych z umową.
 12. Kupujący odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletów oraz ich ochronę na swojej skrzynce pocztowej oraz bezpieczne przechowywanie, ponieważ nie jest możliwe wysłanie biletu po raz kolejny. 
 13. Przed wejściem do ZOO Kupujący zobowiązany jest okazać wydrukowany Bilet elektroniczny lub bilet, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, a w przypadku korzystania z biletu  ulgowego dodatkowo należy okazać przy wejściu do ZOO odpowiedni dokument uprawniający do korzystania z biletów ulgowych. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do korzystania z biletów ulgowych są nieważne.
 14. Podczas  zwiedzania należy przestrzegać zasad określonych w Regulaminie zwiedzania ZOO dostępnym na stronie  http://zoo-krakow.pl
 15. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie przez Kupującego biletu lub numeru transakcji osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu wejście do ZOO na zakupiony bilet.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności oraz nie jest zobowiązany do zwrotu ceny Biletu elektronicznego ani jego wymiany w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 13 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia do ZOO.
 17. Dokonywanie zakupu biletów elektronicznych wymaga dysponowania przez Kupującego: komputerem z oprogramowaniem obsługującym pliki PDF, drukarką komputerową z czarnym tuszem oraz białym papierem. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania biletu w formie e-mail ponosi Kupujący zgodnie z taryfą swego operatora.

§ 4

Reklamacje

   
 1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Sprzedawcy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie http://zoo-krakow.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu Biletu elektronicznego;
  • datę dokonania transakcji zakupu i numer zamówienia, numer paragonu lub numer faktury;
  • opis przedmiotu reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu ich zgłoszenia.
 4. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w formularzu reklamacyjnym.

 

§ 5

Ochrona danych

   
 1. Dane osobowe Kupujących będą  przechowywane i przetwarzanie przez ZOO w celu realizacji zamówienia.
 2. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO”.
 3. Odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie ZOO oraz podmioty współpracujące przy realizacji zamówienia.

§ 6

Postanowienia końcowe

   
 1. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej http://zoo-krakow.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę. O planowanej zmianie Sprzedawca poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie http://zoo-krakow.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.